Giải Thưởng và Chứng nhận

Khảo sát

Trung Tâm Khuyến Công và Xúc tiến Thương mại Tỉnh Tiền Giang khảo sát nhà máy Golden Dream, hỗ trợ kinh phí đầu tư máy và thiết bị theo Quyết định số 1549/QĐ – UBND.

Chứng nhận sản phẩm tiêu biểu cấp tỉnh

Đại diện công ty nhận giấy chứng nhận Sản phẩm tiêu biểu cấp tỉnh

Giấy chứng nhận sản phẩm nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh – năm 2023.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *